લતા હિરાણી * સતીન દેસાઇ ‘પરવેઝ’ Lata Hirani Satin Desai

* પ્રસ્તુત ગઝલમાં ગઝલનાયિકાએ અધ્યાત્મના ગેબી સંકેતોના કાવ્યાત્મક દર્શન કરાવ્યાં છે. *
www.kavyavishva.com