રમેશ આચાર્ય ~ અધિક માસ * Ramesh Aacharya

અધિક માસની પૂનમનો ચાંદ ~ રમેશ આચાર્ય રાહ જોવરાવે, બહુ રાહ જોવરાવે, પૂનમનો આ તેરમો ચાંદ, ત્રણ વરસ સુધી. તેની પણ છે મજા. આપણે વાવેલા બીની કૂંપળ ફૂટી કે નહિ તેની રાહ જોયા કરવા જેવી છે આ આખી પ્રક્રિયા. ચોખાના લોટના ઠંડા...