ઘ્વનિલ પારેખ ~ લોક-ડાઉન

જરા યાદ કરી જુઓ
છેલ્લે તમારા ખભા પર
કોઈના સ્પર્શનો માળો
ક્યારે રચાયો હતો? ~ ઘ્વનિલ પારેખ