મુસ્લિમ કવિઓની કૃષ્ણપ્રીતિ ~ આર.પી.જોષી * R P Joshi

www.kavyavishva.com
*ઈશ્વરીય તત્ત્વનું નિરૂપણ એ વેદકાલીન, મધ્યકાલીન, સમકાલીન સાહિત્યનો સનાતન વિષય રહ્યો છે.*