🌹વિશેષ : 2 એપ્રિલ 2023🌹

🌹દિનવિશેષ 02 એપ્રિલ 2023🌹

www.kavyavishva.com 

એને સુપણે આવે ને કરે દર્શનની લ્હાણ  ; એને સુપણે આવે રે એનો સાંવરો ~ મહેશ શાહ ‘શીતલ’

नाव चली, नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली – हरेंद्रनाथ चटोपाध्याय

બડે ગુલામઅલીખાં

‘કાવ્યવિશ્વ’ વોટ્સ એપ ગ્રુપમાં આપ જોડાઈ શકો છો.

પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: