🌹6 ફેબ્રુઆરી અંક 3-1093🌹

*પ્રતાપસિંહ ડાભી ‘હાકલ’ ~ હોય સવારે એવો સાંજે*

*પ્રતાપસિંહ ડાભી ‘હાકલ’ ~ ઓણ સાલ ડાંગરમાં આવ્યો સુકારો*

*Octavio Paz ~ La poesia (The poetry) ~ અનુવાદ રમણીક અગ્રાવત*

*વિશેષ : પારૂલ બારોટ, સરયૂ પરીખ, બેન્યાઝ ધ્રોલવી, મનહર ગોહિલ, કવિ પ્રદીપ*

*અને કુણાલ શાહ*

*‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર

www.kavyavishva.com  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: