🌹26 જાન્યુઆરી અંક 3-1085🌹

*સંવાદ : રાષ્ટ્રગીત (ગુજરાતીમાં) : ઉત્તમ રાષ્ટ્રગીત — મીનાક્ષી અને અશ્વિન ચંદારાણા*

*કવિ કલાપી માટે વિવિધ કવિઓએ લખેલા શેર*

*સાંપ્રત : ઉમાશંકર જોશી – ભારત* 

*વિશેષ : અહમદ ગુલ, કલાપી, ભોગીલાલ ગાંધી ‘ઉપવાસી’, વૃજલાલ દવે અને ઉમાશંકર જોશી*

*‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર*

www.kavyavishva.com  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: