🌹21 જાન્યુઆરી અંક 3-1081🌹

*તેજસ દવે ~ પાંપણ પર ઝૂલતાં ‘તા શમણાં*

*તેજસ દવે ~ મર્યા પછી પણ દાન કરી છે*

*દલપતરામ ~ મહા હેતવાળી દયાળી જ મા તું*

*વિશેષ : શ્રદ્ધા રાવલ, કવિ દલપતરામ, શરદચંદ્ર મુક્તિબોધ અને ભરત વિંઝુડા*

*‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર*

www.kavyavishva.com  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: