🌹7 ડિસેમ્બર અંક 3-1040🌹

www.kavyavishva.com

🌹પ્રભુ પહાડપુરી ~ બહુ કઠિન છે કવિતામાંથી અધવચ્ચે પાછા ફરવાનું  

🌹મધુકાન્ત કલ્પિત ~ આજ હથેળી વચ્ચે ભડકો થઈને બેઠી જાત

🌹મધુકાન્ત કલ્પિત ~ ખળખળખળ મારામાં વહેતી સભાનતા

🌹Nâzım Hikmet Ran ~ ‘હું મૃત્યુ પામેલી છું.’ – અનુવાદ લતા હિરાણી

🌹‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર

www.kavyavishva.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: