🌹2 ડિસેમ્બર અંક 3-1035🌹

www.kavyavishva.com

🌹ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ ~ ગુરુ દીવડે બાંધે

🌹આસીમ રાંદેરી ~ મારી એ કલ્પના હતી કે વીસરી મને

🌹આસ્વાદ : સુન્દરમ્ ~ ભલો રે ઘોડો ને ભલાં ખેતરાં

🌹વિશેષ : જયશ્રી મહેતા, નીરવ પટેલ, ગુરુદત્ત ઠક્કર, મનહર ઓઝા અને મનોહર ત્રિવેદી

🌹‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર

www.kavyavishva.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: