🌹4 નવેમ્બર અંક 3-1007🌹 

www.kavyavishva.com

🌹કવિતા કાદંબરી ~ મારા દીકરા ક્યારેય એટલો ઊંચો ન થઈશ

🌹રમેશ પારેખ ~ એવું કૈં કરીએ કે આપણ એકબીજાને ગમીએ

🌹રમેશ પારેખ ~  આ થાશે, તે થાશે, શું થાશે ?

🌹ગઝલની ભાષા ભાગ 3 ~ રવીન્દ્ર પારેખ

🌹વિશેષ : કિશોર બારોટ, શકુંતલાદેવી, ફાધર વાલેસ

🌹રમેશોત્સવથી રસબસ નવેમ્બર

🌹‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર

www.kavyavishva.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: