🌹3 નવેમ્બર અંક 3-1006🌹 

www.kavyavishva.com

🌹અંજના ગોસ્વામી ‘અંજુમ આનંદ’ ~ હું ગુલમહોર તું ગરમાળો

🌹અંજના ગોસ્વામી ‘અંજુમ આનંદ’ ~ કેમ આજે ચૂપ છે કંઈ બોલ ને!

🌹સુશીલા ઝવેરી~ ટીંબાની ટોચે ઊગેલું ઊંધા અધખૂલા પુસ્તકના જેવું ઘર

🌹ગઝલની ભાષા ભાગ 2  ~ રવીન્દ્ર પારેખ

🌹વિશેષ : સુશીલા ઝવેરી, વિજય રાજ્યગુરુ, બેજાન બહાદુરપુરી, ભરત યાજ્ઞિક અને પારૂલ ખખ્ખર  

🌹‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર

🌹વચ્ચે થોડા દિવસ ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ હોવાથી મેસેજ મૂકી શકાયા નથી

www.kavyavishva.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: