🌹21 ઓકટોબર અંક 3-993🌹

www.kavyavishva.com

🌹સંજુ વાળા ~ સામેલ થઈ જાઓ સમજ સંકેલી લો

🌹અનિલ ચાવડા ~કોઈ ચિઠ્ઠી કામ નહિ આવે

🌹જ્યોતીન્દ્ર દવે ~ મજહબ મયદાન ક્રુરુક્ષેત્રે, મળ્યા પાંડવ કૌરવ

🌹વિશેષ : ન.પ્ર.બુચ, જ્યોતીન્દ્ર દવે, Samuel Taylor Coleridge અને ભરત ત્રિવેદી

🌹‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર

www.kavyavishva.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: