🌹7 સપ્ટેમ્બર અંક 3-960🌹 

www.kavyavishva.com

🌹પરબતકુમાર નાયી ~ રેત-શીશીમાં સતત રેતી સરે ને વેળ વીતે

🌹પરબતકુમાર નાયી ~ વિસામો થઈ આ કપરી જિંદગીમાં બે ઘડી ફળજે,

🌹ભીખુભાઈ ચાવડા ‘નાદાન’ ~ તમે આઘા ખસો તો કેટલો લંબાય છે રસ્તો

🌹ભીખુભાઈ ચાવડા ‘નાદાન’ ~ વિધાતાથી ઘણી રકઝક કરી એક જ રટણ માંગ્યું

🌹 વિશેષ : ઇલા ભટ્ટ, દર્શક આચાર્ય, ભીખુભાઈ ચાવડા ‘નાદાન’, *મનહર દિલદાર (અવસાન), *બોટાદકર (અવસાન)

🌹આભાર. આનંદ.

www.kavyavishva.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: