મનહર મોદીની ગઝલ ~ આસ્વાદ લતા હિરાણી * Manhar Modi * Lata Hirani

* તેજને તાગવા જાગ ને જાદવા ~ સ્થૂળથી સૂક્ષ્મની જાતરા *
www.kavyavishva.com