ગદ્યકાવ્ય ~ નલિની માડગાંવકર

* સૌ પ્રથમ ગદ્યકાવ્ય શબ્દોમાંના ‘કાવ્ય’નો વિચાર કરવો આવશ્યક છે. *
www.kavyavishva.com