દાન વાઘેલા ~ માનવતાની હોળી

માનવતાની હોળી થઈ ગઈ;
ભૂખ ભટકતી ઝોળી થઈ ગઈ!
ક્યાંક ખુવારી, ખુદ્દારીથી –
પગદંડી સૌ પ્હોળી થઈ ગઈ!
ધોમ ધખેલા રસ્તા ઉપર –
આંખો લાલહિંગોળી થઈ ગઈ!
લાખ્ખો કરોડ વચન સુણ્યાં તો –
કેરી પણ લીંબોળી થઈ ગઈ!
ઈશ્વર – અલ્લા, ગલ્લા – તલ્લા;
સત્તા પણ નઘરોળી થઈ ગઈ!
‘દાન’ ભરોસો પંડ ઉપર પણ –
ચિંતા વડવાગોળી થઈ ગઈ!

– દાન વાઘેલા

સૌજન્ય : સાહિત્યસેતુ જર્નલ

OP 19.12.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: