ધીરુબહેન પટેલના હસ્તાક્ષરમાં કાવ્ય

3 Responses

  1. કવિ શ્રી ના હસ્તાક્ષર મા કાવ્ય વાંચવા નો આનંદ ઓર હોય છે

  2. હરીશ દાસાણી.મુંબઈ says:

    ધીરૂબેનનું આ કાવ્ય ચીલાચાલુ માન્યતાઓને એક પડકાર સમાન છે. સત્યશોધની સ્વતંત્ર વૃત્તિનો આ પરિપાક છે. માતૃમહિમા ને જ્યારે માતાને છેતરવાની પ્રયુકિત બનાવી દેવાય ત્યારે આવો પ્રકોપ અને આત્મજાગૃતિનું આહ્વાન આવશ્યક છે.

  3. ખૂબ સરસ કાવ્ય.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: