🌹દિનવિશેષ 9 સપ્ટેમ્બર🌹 

🌹દિનવિશેષ 9 સપ્ટેમ્બર🌹 

www.kavyavishva.com

*ધરિત્રી પેટાળ તારે દવ નિત સળગે  અંતરે તોય તારે ; હાસે શેં કૂંપળો આ હરિત મૃદુલ રે? અંકુરો કેમ ફૂટે ? – દુર્ગેશ શુક્લ

*आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है. – जिगर मुरादाबादी

www.kavyavishva.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: